ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓާ ބެހޭ އާބިޓްރޭސަންގެ ވާހަކަ ސިއްރުކުރަން ވަޒީރުންނަށް އަންގަވައިފި
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓްގެ، ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި ނުވަތަ އެކަމަށް ނުފޫޒް ފޯރަފާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުމަށް ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަންގާފައިވާ...
ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް...
11 ގައި ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން ޓީމެއް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ށ. ފުނަދޫއަށާއި ނ. މަނަދޫއަށް ފުރައިފި
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 11 ގައި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން...
ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ ބިމެއް ދެއްކުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަލިފުށީ ކައުންސިލަށް އެންގުމެއް
އެޕްރީލު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަލިފުށިން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ ބިމެއް...
މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަގައި އަނިޔާވި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހާ ފްލައިޓް ފުލްކަމުން މާލެ ނުގެނެވެނީސް ނިޔާވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ މަލޭ ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ފްލައިޓްތައް ފުލްވެފައިވާތީ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ...
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝިހާބާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީއަށް...
އަމިއްލަ ސޭންޑްވިޗެއް ނުކެވޭނެ
ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދެމީހުން ރެސްޓޮރަންޓަކަށް ވަދެ ދެތަށި ކަރާފަންޏަށް އޯޑަރު ދިނެވެ. ވޭޓަރު ދުރަށް ޖެހިލުމުން އެމީހުން ގެންގުޅުނު ދަބަހެއްގެ ތެރޭން ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދެ ސޭންޑްވިޗް...
މަރަދޫގައި އިއްޔެހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސް ވެފައިވާ މީހާ ފްލައިޓްތައް ފުލްވެގެން މާލެ ނުގެނެވިފައި
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ މަލޭ ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ފްލައިޓްތައް ފުލްވެފައިވާތީ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން...
ސްމާޓްފޯނަށް ފާރަލާ އެހުމުން ވައްކަންކުރާ ޑްރޯންތަކުގެ އަޖުމަބަލަނީ
ޑްރޯން ނުވަތަ ބިމުގައި ތިބެ ރިމޯޓުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އުދުހޭ ކުދި އުޅަނދުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސްމާޓްފޯނުގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނެގިދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިކަން އީޖާދުކުރީ ލަންޑަނުގެ...
ނ. ވެލިދޫގައި މަސްބާނަން ގޮޮސްއުޅުނު ތިންކުދީންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
ނ. ވެލިދޫގައި މަސްބާނަން ގޮސްއުޅުނު 3 ކުދީންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެކުދީންގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ ކުއްޖަކީ އެރަށު މަގޫދޫގޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ނަވާލް ޝަރީފްކަމަށް...
ވ. އަންބަރާ ގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފާހިޝް އަމަލްތަކެއް ހިންގަމުންދިޔަ މީހުންގެތެރޭގައި "ބޮޑުން"ގެ ދަރީން ހިމެނޭ
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ވ. އަންބަރާ ގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރޭ ފާހިޝް ޢަމަލްތަކެއް ހިންގަމުންދިޔަ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް “ބޮޑުން”ގެ...
ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ކޯޓަށް ކުށްވެރިޔާ ގެންދިޔަ ފުލުސްމީހަޔާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިކަމަށް ބުނެފި
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގަޑި ހަމަވިތާ ހަތް މިނިޓް ލަހުން، މުއްދަތު ޖަހަން މީހަކު ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، އެ މީހާ މިނިވަންވި މައްސަލާގައި، އިހުމާލުވި ފުލުސް މީހާއާ...
ޓެކްސީކުރުމުގެ ގަވައިދުން އިސްތިސްނާވުމަށް ޖޭޕީގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން ޓެކްސީކުރާކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ނިކުމެއްޖެ
ޓެކްސީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިމަހުގެ 15 ދުވަހު ފައްޓާފައި ވުމާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އަމީން އިބްރާހިމް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ،...
ބ. އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީން ބިންހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިރަށަށް އިތުރަށް 20 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް \ހަވާލުކޮށްގެން ކަމަށް...
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު ހަދަން ސައޫދީން ފައިނަގަނީ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ، އެންމެ އުސް، އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފަދަ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް ހޯދާފައިވާ ޑުބާއީއަށް އަވަށްޓެރި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަބަބުން، ވާދަވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީއެވެ....
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތިންމަސް ފާއިތުވެދިޔައިރު އޮފީސް ތަކުންއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ- އޮޑިޓްއޮފީސް
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތިންމަސް ފާއިތުވެދިޔައިރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ...
ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތެރެއިން ފެނުނު ހަރުފައެއް ފާޑުގެ އެއްޗެއް ހިފަންކުރިމަސައްކަތް ކާމިޔާބެއްނުވި
ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއިން ހަރުފައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެ ހިފަން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އާއްމު ފަރާތަކުން...
ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފިޔަވައި އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްނެތްކަމަށް  ސަރުކާރުގެ އަނެއްމުވައްސަސާއަކުން  ބުނެފި
ސަރުކާރުގެ އެކިކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮވާފައިވާ މުވައްސަސާ ތަކުގެތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފިޔަވައި އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއްނުވާ އަނެއްމުވައްސަސާއަކުން އެވާހަކަ ބުނެފިއެވެ. މިފަހަރު މިކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައިމިވަނީ އިލެކްޝަން...
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އޮންނަ ކިނބޫ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް މަޝްވަރާކުރާކަމަށް އެމްއެންޑިއެފުން ބުނެފި
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އޮންނަ ކިނބޫ އެއަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލަކަށް، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން...