އައިއެސް އާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާއަތްތަކާ ރާއްޖޭން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު- ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު
ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ، ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގްރޫޕް، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް(އައިއެސް) އާއި އެފަދަ އެހެން ވެސް ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތަކާރާއްޖޭން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ...
މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރުދުވަސް ވީއިރު ފެށުނު އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ފެންނާކަށް ނެތް- ޝަރީފް
ކޯލިޝަނަކާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި ޕީޕީއެމް ސަރުކާރަށް އެއްއަހަރުވީ އިރުވެސް މިސަރުކާރުން ފެށި...
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަދައިދޭ ޕާސްޕޯޓްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސްވަރާ ކުރިޔަށް ދަނީ
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް މިހާރު ހަދައިދިނުމަށް ނަގާ އަގުބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް...
ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ގެ ސިޔާސަތު 24 ގަޑިއިރު ކަމަށް ޔަގީންވިތާ ދެހަފްތާ ނުވަނީސް ރަށްރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑެން ފަށައިފި
24ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށާއިއެއްވެސް ރަށަކުން 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ނެތިގެން އުޅޭން...
ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު ޢަލީ މުޖުތަބާ ، ކައުންސިލަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވިގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބޭއްވ ބައިިއިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނ.ވެލިދޫ ކެތި އަލީ މުޖުތަނާ ކައުންސިލަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ ވެލިދޫ...
ވެލިދޫގައި އަތްޗިސްވި ބިދޭސީ މީހާ ސީ.އެންބިއުލާންސްގައި މާލެ ގެންގޮސްފި:   
ނ.ވެލިދޫގައި ކޮންކްރިޓް މަސައްކަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ކޮންކްރިޓް މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް އަތްވަދެ އަތްޗިސްވި މީހާ ރޭގެ 04:30 ހާއިރު މާލެ ގެންގޮސްފިއެވެ. ރޭގެ 10:30 ހާއިރު ހާދިޘާ ހިނގަން...
އެޗްއާރސީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަސްއެޅޭ- އީޔޫ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށްކުރާ ދައުވާގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަންގެއްލި، ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަސްއެޅެމުންދާ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިންބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށާއި،...
ފަރީދީ މަގު އެފްޑީއައި ކައިރިން އިމާރާތެއްގެ ކައިރީ ޖަހާފައިވާ ބިތްގަޑެއް ވެއްޓި އޭގެ ދަށުވިމީހާ ނެގިއިރު ހޭނެތިފައި
ފަރީދީ މަގު އެފްޑީއައި ކައިރިން އިމާރާތެއްގެ ކައިރީ ޖަހާފައިވާ ޓިނު ބިތްގަޑެއްވެއްޓި އޭގެ ދަށުވެ ހޭނެތުނު މީހަކުހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފަރީދީ މަގުއިމާރާތެއްގެ...
މިނިވަން މުވައްސަސާ އެއްގެ މައްޗަށް ސްޕްރީމްކޯޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްމޯޓޯ މައްސަލަޔަށް އެމުވައްސަސާއިން އިންކާރުކޮށްފި
ހިއުމަން ރައިޓްސްކޮމިޝަން އޮފް ދަ މ،ޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުކުރި ޔޫޕީއާރުގެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތާއި ގުޅިގެން އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންހިނގަމުން ގެންދާ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ...
މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ދެކުނުގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 30 މޭލާއި...
ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރޭ ޤައުމީ މައްސަލަތަކާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކަން ރަނގަޅު މައުލޫއަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމް- ސީނާ ޒާހިރު
އެހެން މީހުންނަށް ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރޭ ޤައުމީމައްސަލަތަކާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކަން ރަނގަޅު މައުލޫއަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމް ގެ ވާހަކަ ކަމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރެވުނު ހާއްސަ މަޖިލީހުގެމެމްބަރުކަންވެސް...
ފަސްވުގުތު ނަމާދުކުރުމަކީ ހައްދު ފަހަނަ އެޅުންނަމަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ތިބީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި: ސީ.ޕީ
ފަރުޟް ފަސްވަގުތު ނަމާދު ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުން ކަމަށްވާނަމަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިތިބީ ހައްދުފަހަނައަޅާފަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޕޮލިސް...
ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް މިއަދު ގެންދިޔަ ނައިޖީރިއާ މީހާ އެބޯލާ އަށް ޕޮޒިޓިވް އެއް ނޫން- ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
  ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް މިއަދު ގެންދިޔަ ނައިޖީރިއާ މީހާ އެބޯލާ އަށްޕޮޒިޓިވް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިންބުނެފި އެވެ. އޭނާއަށް އެބޯލާ...
މިރޭ މާލެއިން ފުރައިގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ފެރީ ކަނޑުމެދަށް ހުއްޓިއްޖެ
މާލެއިން ފުރައިގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ފެރީއެއް ހުއްޓިއްޖެއެވެ މިފެރީ ހުއްޓުނީ ފުނަދޫ ކައިރިން ކަމަށާއި އިންޖީނުގެ ސީވީލްގައި އެއްޗެއްޖެހުމުން އިންޖީނު ނިއްވާލުމުން ދެން ސްޓާރޓް ނުވީ ކަމަށް...
ނ.މާފަރު ޙަސަންބެ މަރާލި މައްސަލައިގައި 3 މީހެއްގެ ހެކިބަސް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި
ނ. މާފަރު ހިތްފަސޭހަގޭ ހަސަން އަބޫބަކުރު (65 އަހަރު) މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 03 ހެއްކެއްގެ...
މާޅެންދޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސާވޭކޮށްފި
ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ނ.މާޅެންދޫގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ސާވޭއެއްކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޮދަން އޭރިޔާ އާއި ޑިޒާސްޓަރ މޭނޭޖް މަންޓް ސިސްޓަމް ގުޅިގެން ކުރިސާވޭގައި ވިއްސާރަ މޫސުމަށް މާޅެންދޫގައި...
ލައިބީރިއާގެ އިސް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރު އެބޯލާ ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަހެރިކޮށްފި
ލައިބީރިއާގެ އެންމެ އިސް މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ އެހީތެރިޔާ އެބޯލާ ބަލީގައި މަރުވުމާއި ގުޅިގެން، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރު 21 ދުވަހަށް އެކަހެރި...
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއަކު މަރާލިތާ އެއް އަހަރު ފަހުން އެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި
މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރީން ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގައި ނިދާފައި އޮތް ބިދޭސީ މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ޗާންދަނީމަގުގައި ހުންނަ 24...
ދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފޭބި ފަޅުވެރިޔަކު ނުލާ ދޯނި ދިއުމުން ކަނޑުގައި ފަތަނިކޮށް އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްފި
މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފޭބި ފަޅުވެރިޔަކު ނުލާ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ދޯނި ދިއުމުންކަނޑުމަތީގައި ފަތާފައި އުޅެނިކޮށް ލޯންޗަކުން އޭނާ މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. މ.މުލަކު ކައިރީގައި އޮންނަބަދިތަކުތެރެ ކިޔާ...