ޔޫނުސް ގެފާނުގެ މަހާނަ ގޮއްވާލައިފި
ސަލާމް ލެއްވި ޔޫނުސް އަލައިހިއް ސަލާމް ފަސްދާނު ވަޑުވާފައިވާ މަހާނަ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނުގައިހުރި ބިސްތާނެއް ގޮއްވާލައިފިކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބްގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ. އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުންނަ މިބިސްތާނު ގޮއްވާލި ކަމަށް ބުނަނީ “އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން...
މަނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން ވަޟީފާއަށް ނެރެފި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މަނަދޫގައި ހިންގަމުންދާ އިންޖީނުގެއަށް އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން ނަގާ ވަޟީފާއަށް...
އެސް.ޓީ،އީގެ 12 ބޭސްފިހާރަ ކެލާގައި  ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ފާމަސީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި...
ހާދަ ބޮޑު ބިލެކޭ!
ޑެންޓިސްޓެއްގެ ކްލިނިކްގައި ހުރި ސިންކަކުން ފެން ނުހިނދޭތީ ކްލިނިކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިގެން ފެންވައިރު ކުރާ...
ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ހަނިވާގޮތަށް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ހަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން...
ޕީޕީއެމްގެ ކަންކަމުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް މައުމޫން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް...
ވެލިދޫ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަބްދުﷲ އަހުމަދު ޝަފީޤް
ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ވޯޓު ލުމުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު...
މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމިޔަތަށް ބަންދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:50 ގައި ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައި ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި އެސަރަޙައްދުގެ...
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ރަޝިޔާމީހާ މައްސަލަ ނިމެންދެން ބަންދުކުރުން އަމުރު ނެރެފި
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ރަޝިއާ މީހާ، މައްސަލަ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 2014 ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު...
ގާޒާގެ ޔޫއެން ސްކޫލަކަށް އިޒްރޭލުން ބޮންއެޅުމުން އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
އިޒްރޭލުގެ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ގާޒާގައި ހުންނަ އދ ގެ ސްކޫލަކަށް ބޮންއެޅުމާއި ގުޅިގެން 15 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެމަޖެންސީ ސެލްޓާއެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު...
ރިޒާ ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެމަގާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލުކަންވެސް ކުރައްވާ...
އަލްޖީރިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާއި މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ
އަލްޖީރިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން “އެއާ އަލްޖީރިއާ” ގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާ މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.އެ ކުންފުނީގެ އޭއެޗެ 5017 ބޯޓާއި ގުޅުން...
އިންޑިއާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ރޯދައަށްހުރި މުސްލިމަކަށް ގަދަކަމުން ކާންދޭން އުޅެނި
އިންޑިޢާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ރޯދަ އަށް ހުރި މުސްލިމަކަށް ކާން ދޭން އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވުމުން އެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު...
ދިރާގުގެ 5 ވަނަ އެކްސްކުލުސިވް ޕާޓްނަރ ފިހާރަ  އެލްމޮބައިލް 2 ހުޅުވިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގައި ދިރާގުގެ 5 ވަނަ އެކްސްކުލޫސިވް ޕާޓްނަރ ފިހާރައެއްގެ ގޮތުގައި ‘އެލް މޮބައިލް 2′ ހުޅިވިއްޖެއެވެ. ‘އެލް މޮބައިލް 2′ އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ކަސްޓަމަރ...
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތިން ހަފްތާތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުއައް މުލަކު ޕޮލިސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ވޭތުވެދިޔަ 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ...
ތައިލެންޑްގައި ދިވެއްސަކު ޖަލަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
ތައިލެންޑްގައި ދިވެއްސަކު 14 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު ނަހްލާ އަލީ...
ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން ތިންމީހުން ކުރިމަތިލައިފި
ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ހޯދަންކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ތިންމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަތީ މާދަމާ...
ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް އާދައިގެ ކުށެއްކުރާއިރަށް ދާއުވާކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޕީ.ޖީ
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އާދައިގެ ކުށްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ދައުވާ ނުކުރުމުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އާ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހްތާޒު...
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރިކަންތަކަށް އަލްޖަޒީރާގައި ތައުރީފްކޮށްފި
ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާއީލުގައި އުފައްދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާ ކުރުމަށާއި އެ ގައުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ތިން އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމަށް ނިންމުމުން އަލްޖަޒީރާގައި ރާއްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ....No flash installed
No flash installed