ކުޑަކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަޑުނުކޮށް ފިލި ސައިކަލެއް ހޯދަނީ
ހުޅުމާލެ، ނިރޮޅުމަގު ގައި މިއަދު ހެނދުނު 07:05 ހާއިރު ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަޑުނުކޮށް ފިލި ސައިކަލެއް ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން 15 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް...
ރާއްޖެއަށް ކެނަބިސް އޮށް އެތެރެ ކުރި މީހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
ރާއްޖެއަށް ކެނަބިސް އޮށް އެތެރެ ކުރި މީހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...
ގދ.އަތޮޅުގެ ސީނިއަރ ފުލުހުންނާއި ޕީ.ޖީ ބައްދަލްކުރައްވައިފި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުހުތާޒް މުހުސިން ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި...
ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެއެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ
އުމުރުން ދޮޅު އަހަރުުގެ ކުއްޖަކު ގެއެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް...
ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ގދ.ނަޑެއްލާ ސިއްހީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
zim ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގދ. ނަޑެއްލާ ސިއްހީ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މަޝްރޫއުގެ...
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންވާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤާއްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ...
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް، ޑްރަގް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދެ އަމުރަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުގެ...
އޭސީސީ އަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުއްވި ފަސް ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ފަސް ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ. މިހާރުވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ރައީސް...
ލަންދޫގައި ފުލުހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި
ނ.ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ލަންދޫ ސްކޫލު ގުޅިގެން ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9،8،7،6 އަދި 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ....
ރިލުވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި 4 މީހެއްގެ ޕާސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓައިފި
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. އެމް.އެލްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހަތަރު މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވަނީ...
ދަރިފުޅު މަރާލުމަށްފަހު ފޮށްޓަކަށްލީ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގޭބަންދަށް ކޯޓުން ބަދަލު ކޮށްފި
ދުވަސް ފުރައި ވިހެއުމަށްފަހު ދަރިފުޅު މަރާލައި ފޮށްޓަކަށްލީ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގޭބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ. އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް...
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިިޔަފާރިކުރަމުންދާ ވިއުގައެއް އަތުލައިގެންފި
މަސްތުވާތަކެޗެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ވިއުގައެއް އަތުލައިގަނެ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި...
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ އަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލުން ނިންމުމާއެކު ފަލަސްތީނުގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ އަށް އިޒުރޭލުން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވުމާ އެކު ފަލަސްތީނުގައި އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓް...
ސީއެންއެމްގެ ސީނިއަރ ޖާނަލިސްޓް މަނަދޫ ހަސީންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
  2012 ވަނަ އަހަރު މާލެތެރޭގައި ހިނގި މުޒާހަރާއެއް ކަވަރުކުރަން އުޅެނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ސީއެންއެމްގެ ސީނިއަރ ޖާނަލިސްޓް މަނަދޫ ލިނެޓް އަބްދުﷲ...
ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްކަމަށް ސޯދިޤް ހަމަޖައްސަވައިފި
ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމޮޝަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ސާދިޤް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވީ ސޯދިޤް...
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ބޮޑު މީހަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު ކެނދިކުޅުދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު މީހަކު ނ. ކެނދިކުޅުދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން...
ކުނިމެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 50 ރަށަކާއި، ހަވާލުކޮށްފި، ނ.އަތޮޅުގެ 13 ރަށް ހިމެނޭ
ކުނިމެނޭޖްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު 50 ރަށަކާއި މިއަދު ހަވާލުކުރި އިރު ނ.އަތޮޅުގެ 13 ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ބ.އަތޮޅުގެ 13 ރަށާއި، ރ.އަތޮޅުގެ 15...
ޕީ.ޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތަށް ނ.އަތޮޅު ބޭނުންވެފައި
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން 05 ވަނައަށް އެންމެ މީހުން ގިނަ އަތޮޅަކީ ނ.އަތޮޅެވެ. އާބާދީގައި 16000 ހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަކީ މިއަދު މުޅި ގައުމުގައި...
ޚާއްޞަ އެހިއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޚާއްޞަ އެހިއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ...