ހުޅުމާލޭގެ މޫދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭތީ އެތަނަށް ފުލުހުން ޑައިވްކުރަނީ
ހުޅުމާލެ މޫދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ބެލެވިގެން ޑައިވް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބުނެފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑްރަގުއެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްއަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި...
މިއަދުވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގާ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރިއިރު ފުލުހަކާ ދެސިފައިން އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ
ފުލުހުން މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކާ އެކު ފުލުހަކާއި...
ސޯސަލްމީޑިއާގެ ފާޑުކިއުން ގިނަވުމުން އެންމެފަހުން މާލޭގެ ހުކުރުމިސްކިތުގައިވާ މުންނާރު ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން އަހަރެއްވީއިރު މާލޭގެ މުންނާރު ހުރިހާލަތު ސޯސަލް މިޑިއާއިން ދައްކުވާތާ ދެތިންމަސް...
އިނގުރައިދޫއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ން ފެށިގެން އެދުވަހުގެރެ...
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށްވުރެ މިހާރު ޕީޕީއެމްގެ ޓްވީޓްތައްވެސް "މާކުރިޔަށް" ޖެހިލައިފި
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މީޑިޔާއަކަށް އަންގަވާލެއްމެއްނެތި ރައީސް ޔާމީން 18ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެރޭރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ޔާމީނާއިއެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު...
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި
އެމްޑީޕީން އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނާއި ހިލާފުވާނަމަ، އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް...
ދިރާގުން ގދ. ތިނަދު އަށް ފޯޖީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި
ދިރާގު ފޯޖީ ނެޓްވޯކް ފުޅާކޮށް ރަށްރަށަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ގދ. ތިނަދޫގައި މި ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި...
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/5 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، އެ ޤާނޫނުގެ...
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 167 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އުފައްދާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 168 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި، ޤާނޫނު...
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަމަށް ހަސަން ޒިޔަތު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ‏އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް‏‎ ‎‏ކަމުގެ ‏‏މަޤާމަށް ‏ހެންވޭރު އާހަމަ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތު‏ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، ‏‏އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ‏‏ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ....
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް 04 މީހަކު ހޯދަނީ
ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރު ނުކުރެވިފައިވާ 04 މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުން އެދި...
ގުރައިދޫ ކައިރިއަށް ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކ. ގުރައިދޫ ކައިރިއަށް ފީނަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކ. ގުރައިދޫ، އޯޝަންވިލާ އަޙްމަދު ޙަސަން (49އ) މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ....
ހަމަ ތެދެއްތަ؟ މިސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެއްތަ؟
(މަމްދޫހު) މިފަދަ ހުރިހާ ފަތުވާތަކެއްވެސް އާއްމުންނާ ހަމަޔަށް ނެރެ ހާމަކުރެވޭނީ މިކަންކަމުގައި ޤާބިލްކަންހުރި އަދި ދީނީ ޢލްމު ޙާޞިލު ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ދީނީ ޢިލްމު ވެރީންނަށް ވިއްޔާއެވެ....
މޫނު ނިވާކުރިބަޔަކު ގެއަކަށް ވަދެ ދެ ކުއްޖަކާއި ބައްޕަ ޒަޚަމް ކޮށްލާ ގޭގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފި
މޫނު ނިވާކުރިބަޔަކު ގެއަކަށް ވަދެ ދެ ކުއްޖަކާއި ބައްޕަ ޒަޚަމް ކޮށްލާ ގޭގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ބިތިބަޔަކު ސ....
ގުރައިދޫ ކައިރިއަށް ފީނަން ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކ. ގުރައިދޫ ކައިރިއަށް ފީނަން ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ 10:00...
މަރަދޫގައި  ކަތިވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަަމް ކޮށްލިމީހާ ޑިސްޗާޖް ނުކުރަނީސް ހޮސްޕިޓަލުން ގެއްލިއްޖެ
މަރަދޫގައި  ކަތިވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ރޭ ޒަޚަަމް ކޮށްލި އުމުރުން 34އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނަސީރަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖް ނުކުރަނީސް ގެއްލިއްޖެއެވެ. އޭނާ...
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަތުލައިގަތީ 11 ފަހަރު ފުލުހަށްގެންގޮސް 9 ފަހަރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މީހެއް
ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލިމައްސަލާގައި އަލަމާރިއެއް ތެރޭ ފިލާއޮތްވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ...
އެސްޓީއޯގެ ބައެއް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވަމުންދޭ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށްއެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީންބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ...
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު އަތުލައިގެންފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވައިގެ މަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި...