މަނަދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލައިގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އިހްމާލުވެފައި – މަނަދޫ ކައުންސިލް
.މަނަދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލައިގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިހްމާލު ވެފައިވާކަމަށް މަނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްރަޙްމާން ސަބީޙް ވިދާޅުވީ، މަނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލްބޯޑުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީ، ދޭތެރެދޭތެރެއިން...
ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް އާދައިގެ ކުށެއްކުރާއިރަށް ދާއުވާކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޕީ.ޖީ
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އާދައިގެ ކުށްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ދައުވާ ނުކުރުމުގެ އުސޫލު...
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރިކަންތަކަށް އަލްޖަޒީރާގައި ތައުރީފްކޮށްފި
ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާއީލުގައި އުފައްދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާ ކުރުމަށާއި އެ ގައުމާއެކު...
ސަދަން އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ކާނަލް އަބްދުއްރަހީމް
ސ. ގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރަހީމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ....
ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އިންޖީނުތައް ގެންނަ 3 ވަނަ ތާރީޚިދު ދީފި
ރާއްޖެތޭރެގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރުކޮށް ގެންނަން އިއުލާންކުރި 70 އިންޖީނު ގެންނާނެ ކަމަށް  ތިވަންނަ ވަފަހަރަށް...
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރި "އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްސަލް އެރީނާ" ހުޅުވައިފި
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރި “އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްސަލް އެރީނާ” ހުޅުވައިފިއެވެ.” ޔުނިޓީ ތުރޫ ފުޓްސަލް” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ތައްޔާރުކުރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޑިފެންސް...
ޒުވާނުންނޭ! ނިދީން ހޭލާށެވެ!!
ޅެން: މާހު ނިދީން ޣާފިލު ކަމުގެ ހޭލާ ތިބޭން ވެއްޖޭ ޒުވާނުންނޭ            މިދީނުގެ މާތް އުސޫލަށް ބޯލަބަން  ވެއްޖޭ   ޒުވާނުންނޭ އަބަދު ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތި...
3 ވަނަފަންގި ފިލާއިން ވެއްޓުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭ ގައި ހަދަމުންދާ ގެސްޓުހައުސްއެއްގެ  3 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހަކަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ...
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި 3 މީހުން މުލިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި  ބޭނުން ކުރަން ތިބި 03 މީހަކު މ.މުލީއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މ.މުލީ...
ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް އަދި ޒަމާނީ ޤުރުއާންކުލާސް ގުޅިގެން ހިންގާ ޤުރުއާން މުބަރާތް ފަށަިއިފި
ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އާއި ނ.ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެރަށު ޒަމާނީ ޤުރުއާން ކުލާސް ގުޅިގެން ގުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ މި...
އެމް.ޑީ.އޭގެ މޭގަނޑުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވި:
  ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އަޙްމަދު  ޝިޔާމް މުޙައްމަދު އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ޑިވޮޕަލް މަންޓް އެލަޔަންސް ނިސްބަތުން މުޅިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. ޕާޓީ އުފައްދާ...
ނ.ފޮއްދޫ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2 މަސްތެރޭ ފެށޭވަރުވާނެ: މިނިސްޓަރ
ނ.ފޮއްދޫގައި ސަރުކާރުން ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަނދަރުގެ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއްހާދުވަސް ތެރޭގައި ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ...
ޕީ.ޖީކަމަށް މުހުތާޒަށް ވޯޓްދީފައި ވަނިކޮށް މެމްބަރު ޔާމީންގެ ސައިކަލަށް ގެއްލުންދީފި
ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހްތާޒު މުހްސިން އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދިން ވޯޓުގައި އެމްޑީޕީ ޕާލެމެންޓްރީ ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ ވެލިދޫ...
ޕީ.ޖީގެ މަޤާމަށް މުހުތާޒު މުހުސިން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ‏ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ‏‏ކަމުގެ ‏މަޤާމަށް ‏‏އަލްއުސްތާޛު ‏މުޙްތާޒު ‏މުޙްސިން‏ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، ‏‏އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ‏‏ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ. ‏ އަލްއުސްތާޛު...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ‏އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަން‏ ކުރެއްވުން
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ހައްދުންމަތީ މާވަށު މާޒީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި،...
މެލޭށިއާ އެއާލައިންސް ފްލައިޓް އެމްއެޗް ސަތާރަ: ޖަވާބު ނުލިބޭ އަށް ސުވާލު
މެލޭށިއާ އެއާލައިންސް ފްލައިޓް އެމްއެޗް ސަތާރަ ގޮއްވާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހިތާމަޔާއި، ހަމަނުޖެހުންތަކާއި، ސިޔާސީ އިނގިލި ދިއްކުރުންތަކުގެ ފަހަތުގައި އަދިވެސް ޖަވާބުނުލިބޭ މުހިންމު، އަށް ސުވާލު އެބަވާކަމަށް...
ޖަމުޢިއްޔާތަަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަޅަން ސަރުކާރުން އެދެފި
  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރާނެ އުސޫލުއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުން އެދެފިއެވެ. މިފައިސާ ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް...
ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އާއިޝަތު ޒާހިރާ އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ހ.ސަނޯރާމާ އާއިޝަތު ޒާހިރާ އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޒާހިރާއަށް ރުހުން ދޭން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 80 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިއީ...
ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންނަށް ދޭ އިނިޔާތް 5000ރ ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅައިފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި އެވެ.މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުސްތާޒާ އަނާރާ ނައީމް...No flash installed
No flash installed