އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް 93.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 46 މިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން ފިނޭންސުން ލަފާދީފި
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 46 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ލަފާދީފި އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 93.1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާ...
ބެޓެރީއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ރ. މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގޭގައި ބެޓެރިއެއް ގޮވުމުގެ ޙާދިސާއެއްގައި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒިފަކަށްއަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާއަށް...
ރިޟްވާން ހޯދަން އުދަނގޫވަނީ އޭނާއަކީ އެއްވެސް ގޭންގެއްގެ މީހަކަށްނުވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެއްލުނު މިނިވަން ނޫހުގެ...
ނަމަވެސް، ތިޔަހަނދާނޭ ވާނީ 7
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ / ނ. ކުޑަފަރި “އެ.. އެއީ…، ދޮންމަންމަގެ ދޮށީ…. ދަރީގެ ގުރޫޕްގެ...
ޝަހުމް އަތުލައި ގަނެވުމުން ދައުލަތުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް ލެވެލް ދަށްކޮށްފި
ނުރައްކާތެރި ދެ ގައިދީން ޖަލުން މިނިވަން ވެފައިވަނިކޮށް ދައުލަތުގެއިސްބޭފުޅުންގެ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް ލެވެލް މަތިކުރުމަށްފަހު ފިލިދެގައިދީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝަހުމްއާދަމް ރޭ ހައްޔަރުކުރުމާއެކު...
އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހިޔާލާއި ފިކުރު އަދި އެ ހަރަކާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދެއް ނުކުރޭ- އަހުމަދު ސަރީރު
އެމެރިކާއާއި ގުޅިފައިވާއިއްތިހާދުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް، އައިއެސްއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތްތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި އެހަރަކާތައް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާކިޔާކަމަށް އދ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި...
ރ. މީދޫގެ އާއިލާއެއް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެފި
ރ. މީދޫގެ އާއިލާއެއް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ބައެއްމީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި ޖިހާދަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރ. މީދޫސިލްވަރމޫން އާއިލާގެ ތިން މީހަކާއި ކުޑަ...
މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް އަތުލައިގެންފި
ޖަލުން ފިލައިގެން އުޅެނި ކޮށް މިރޭގެ 7:30 ހާއިރު އަބާޔާ ފިހާރަ ކައިރީ ހުރި ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭން ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް، ފުލުހުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. މީނާ އަތުލައިގަތުމަށް...
މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުޑަހިނދުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު ނިންމާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުޑަހިނދުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު ނިންމާލައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ ޖޭޕީގެކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު...
ހައްދުޖެހުމާއި ތައުޒީރުކުރުމުގެ ގަވައިދެއް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހަދާ އެގަވައިދު އާއްމު ކޮށްފި
ހައްދުޖެހުމާއި ތައުޒީރުކުރުމުގެ ގަވައިދެއް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހަދާ އެގަވައިދު އާއްމު ކޮށްފި އެވެ. ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރިފައިވާ ގަވައިދުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެގަވައިދަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަތް ވަނަ މާއްދާއާއި...
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް ކަމަށްބެލޭ މީހަކު މިއަދު މާލޭގެ ފިހާރަޔަކުން ވިޔަފާރި ކުރިކަމަށް އެ ފިހާރައިގެ ކޭސިއަރު ބުނެފި
ޖަލުން ފިލާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ލެކިއުޓް ފިހާރައިން މިއަދު ވިޔަފާރިކުރި ކަމަށް އެފިހާރައިގެ މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކުއެ...
ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި
  ގއ. ގެނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާ ކޮށްފިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ....
އައްޑޫ ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕްްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލައިފި
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހީވާގި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށްވާ އައްޑޫ ގެސްޓް ހައުސް ވެންޗަރ ޕްރޮޖެކްޓަށްސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުން...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ނަމަ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ރޭ...
ސްރީ ލަންކާ އަށް ފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ
ސްރީ ލަންކާ އަށްފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ލަންކާއަށް ދިޔަ ބ. އޭދަފުށީ އަހުމަދު ޝިމްހާދު ގެއްލުނުކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ...
އެނބޫދޫ ފަރު ކައިރިން ދެ ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
މާލެ އަތޮޅު އެނބޫދޫ ފަރުކައިރިން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ރޭ 00:15 ހާއިރު ދެ ލޯންޗް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު...
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފި
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހުގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފައި ހުއްޓާ ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިޢިމާރާތަކީ އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްލޭ...
ވެހޭތާ ފެން ހިންދަން ދަސްކުރަންޖެހޭ
ވެހޭތާ ފެން ނަގަން ޖެހޭގޮތަށް، ވެހޭތާ ފެން ހިންދާނެ ގޮތެއްވެސް ދަސްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މާލެއަށް އައި ތަރައްޤީއާއެކު، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުނަސް އެއިން ފެންފޮދެއް...
ނަމަވެސް، ތިޔަ ހަނދާނޭ ވާނީ 6
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ / ނ. ކުޑަފަރި (ހަވަނަ ބައި) ދެން އެހެންވިއްޔާ މިއީ ކޮންފަދަ މުސީބާތެއް ހެއްޔެވެ. ހުކުރުވިލޭރޭގެ ނުރައްކާ ހެއްޔެވެ! މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް އުޖާލާ ކަމެއްނެތި،...