ކާކުތަ މެސެޖްފޮނުވަނީ؟
މެދު އުމުރުގެ ދެމަފިރިން ނިދަން ތިއްބާ އަނބި މީހާގެ ފޯނުން އެލާޓެއް އަޑުއިވުނެވެ. ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނުއޮތީ ފިރިމީހާއޮތް ފަޅީގައި ކަމުން ފޯނު ނަގާފައި ފިރިމީހާ ބަލާލިއެވެ. “ސުނީތާ؟ ކާކުތަ “ބިއުޓިފުލް” އޭ ކިޔާފަ މި...
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށް ދަތުރުކުރާ ދެ ފެރީއެއް...
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46 ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް ނުފެނޭ!
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46...
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފި
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފިއެވެ....
9 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހއްޔަރުކޮށްފި
ޢުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤި ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 54 އަހަރުގެ ދިވެހި...
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ދޮޅުމަސްދުވަހުގެ މުއްދަށްފަހު ފެއްޓެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި، ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ...
ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭކުންފުނި ދިރާގު، ކަސްޓަމަރުންނަށް ‘ދިރާގު ޓީވީ’ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ސްމާޓްފޯނެއް، ޓެބްލެޓެއް، ލެޕްޓޮޕެއް ނުވަތަ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް...
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި، ފުވައްމުލަކުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،  މި ދެ...
ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނަނީ މަގުމަތި ހަލަބޮލި ކުރަން- ޕީޕީއެމް
ސަރުކާރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ވެރިކަމަށް “ދަހިވެތިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެތީ” މަގުމަތި ހަލަބޮލިކޮށްލުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި...
ސަރުކާރަށް ޖޭޕީގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރެވުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލީ މަގާމް ދިފާޢުކުރަން- ޖޭޕީ
ސަރުކާރަށް ޖޭޕީގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރެވުނު ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކޮށްލާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރެއްވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޖޭޕީން އިއްޔެއް ބޭއްވި...
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫން ފޭރިގަނެގެން ތިބެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނޭ ކިޔަން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ- ޒައިދުލް އަމީން
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގޮންޖަހާ އެގާނޫނު ފޭރިގަނެގެން ތިބެ ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޒީނަތްތެރި ކުރަނީއޭ ކިޔާފަ ޓްވީޓްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓޯރާގެ މަގާމަށް ގަލޮޅު، ސިނަމާލެ، މުހައްމަދު އަންވަރު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ކުރިން އަންވަރ ހުންނެވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ...
ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގާ އަމާންވެށި ކޭމްޕު ނ.މިލަދޫއާއި ނ.ޅޮހީގައި ހިންގައިފި
ނ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރި ވެށްޓަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. މަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ އަމާންވެށި ކޭމްޕު...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް، ކުރީގެ ރައީސް ‏ޑޮކްޓަރ ‏‏މުޙަންމަދު ވަޙީދާ ‏މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ‏މިއަދު މެންދުރުފަހު ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.‏ ‏ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙާ...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ‏‏ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ މިހާރުގެ ރައީސް ‏ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.‏ ‏މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު...
އެންމެ ކިޔާހިތްނުވާ ޚަބަރު
ލިޔުނީ: މަދީހު މަސްތުވާ ތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެހި ތަކަކާއެކު މިޔަނި ތަނަކުން މިތައް މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި، ބަގުރާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފުޅިތަކަކާ އެކު ބަޔަކު...
މާޒީން އިބުރަތް ލިބިގަތުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފި
ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އަނިޔަވެރި ވެރިކަން 2008ގައި ބަދަލު ކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުރި ބުރަ އަދި އެހާމެ ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތް...
10 ފޫޓްގެ ކިނބުލެއް ލ.ކަލައިދޫއިން ހިފައިފި.
ލ.ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު ފަޅުތެރެއިން 10 ފޫޓުގެ ކިނބުލެއް ހިފައިފިއެވެ. ކަލައިދޫއިން މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި މި ކިނބޫ އެމީހުންނަށް ފެންނަން ފެށީ އިއްޔެއިން ފެށިގެންނެވެ....
ބީއެމްއެލްގެ 27 ވަނަ ބްރާންޗް ފ.ނިލަންދޫގައި ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 27 ވަނަ ބްރާންޗް ފ. ނިލަންދޫގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ނިލަންދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބީއެމްއެލްގެ 27 ވަނަ ބްރާޗް ހުޅުއްވައި...