ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީއިން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާތީ މޫސަ ކަންބޮޑުވެއްޖެ
މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ޕްރައިމަރީއެއް ނުބާއްވާތީ އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޫސަ މިއަދު ވިދާޅުވީ ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް...
ހއ. ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ވީހާޥެސް ގާތުން ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ...
ދުންމާރި ތާޅަފިލި ފަދަ ތަކެތި މަޖިލީހަށް ނުވެއްދޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
އަޑުގަދަކުރާ އާއި ރިޔާސަތަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ކަމާ ނުބެހޭ ތަކެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން...
ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވާ ހޮޅުފަހި އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ހޮޅުފަހި އިނާމްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި...
މަސްތުވާތެކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން 3 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅާކާއި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 500 އެމް.އެލްގެ ފުޅިއަކާއި އެކު  03 މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...
ދިރާގު އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި
ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ލިބުމުގައި މިއަދު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.، ދިރާގުން މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް ދައުރުކުރާ ލިންކަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެއެވެ. ދިރާގުގެ...
މަނަދުއަށް ނިސްބަތްވާ މުޅިން އާ ޖަމްއިއްޔާއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ސޮސައިޓީ ފޮރ މަނަދޫ ޔޫތު ލިންކޭޖްގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ރޭ މަނަދޫގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ސޮސައިޓީ ފޮރ މަނަދޫ ޔޫތު ލިންޖޭޖް (ސްމައިލް) ގެ ފުރަތަމަ...
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި ހުޅުލެއަށް
 ހަނގުރާމައި އެމެރިކާއިން ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފިއެވ.ެ އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްސީއޭއެލްއިން ބުނެފަވަނީ، އެމެރިކާގެ ފައިޓާ...
ސައިކަލާއި އެކު މޫދަށްވެއްޓި މީހަކު  މަރުވެއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި ސައިކަލާއިއެކު މޫދަށްވެއްޓި ސައިކަލް ދުއްވި ށ.ފޯކައިދޫ ދަންމަަރު އަލީ ޒާހިރު ކިޔާމީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.  އަލީ ޒާހިރު ދުއްވި ސައިލަކާއެކު އޭނާ މޫދަށްވެއްޓި ބޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...
ކޮތަރަށް ކާންދޭނެ ތަނެއް ހޯދައިދޭނަން - މިނިސްޓަރ
މާލޭގައި ކޮތަރަށް ކާންދޭނެ އެހެން ތަނެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކޮތަރަށް ކާންދިނުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން...
ތިލަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެ، ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ތިލަފުށީގައި އެކްސްކަވޭޓަރަކާއި ފޯކްލިފްޓެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެެއްގައި މީހަކު މަރުވެ އިތުރު މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށްޒަހަމުވެއްޖެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މަރުވީ ބިދޭސީއެކެވެ. އަދި ޒަހަމުވީ ދިވެއްސެކެވެ....
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ގދ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ގދ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އައި.އޯ އިންނާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާރޖުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގދ.ތިނަދޫ...
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ކަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން ސަލާމަތް ކޮށްފި
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ކަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް ހއ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ސަލާމަތް ކޮށް އޭނާގެ އުފަންރަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސްދީފިއެވެ. ހދ. ހަނިމާދޫން ވަދައި ނިކުމެ...
މާލޭ ސިޓީ ޕާކުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ޕާކުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު މީހާއަކީ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އެމީހާ މިހާރު ވަނީ މީގެ ގަޑިއެއްހާ އިރު ކުރިން...
މަނަދޫ ގައި އެއަރޕޯޓުއަޅާ ވާހަކަ މިހާރަކު ނުދައްކާ! މިވަނީކީއްބާ؟
ލިޔުނީ : ލިވާސް ތަރައްގީގެ ކޮންމެ ހަރުފަތެއް ގިރާކުރުމަކީ މަނަދޫ ރައްޔިތުންވެސް ވަރަށް ޝައުގު ވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް ވާތީ އެފަދަ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއެއްގެ ވާހަކައިން މީހަކު...
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފުލެޓުތަކަށް އެދި މުޅި ޖުމްލަ 15،650 ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލައިފި
ދައުލަތުން ހިންގާ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފްލެޓްތަކަށް ވަގުތު ހަމަވިއިރު  ހަމަވިއިރު 15،000 އަށް ވުރެއް ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށައަޅައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް...
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖޫން ހަ ވަނަ ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި
ޖޫން 13ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖޫން ހަ ވަނަ ދުވަހަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.. ބައި އިލެކްޝަންގެ ތާރީޙް އަވަސްކުރީ...
ޣައްސާނު ރައީސް އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށްފި
ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަލުން، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނު ގެ ކޮއްކޯފުޅު ، ޣައްސާން މައުމޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޣައްސާނު ރައީސް...
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން
” އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ނ.މަނަދޫ، ރީހުއްޞަބާ، އާމިނަތު ޝިރުމީނާ ވަނީ 11 އޭޕްރިލް 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ނިޔާވެފައެވެ. މިމަރުހޫމާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް...