މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ންފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފެނަށް ޖެހިފައި
މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޖެހީއްސުރެން ހުޅުމާލޭން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ކެނޑި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވާން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ސިއްރު މައޫލޫމާތެއްގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުން...
ފޮޓޯ އެކޮޅޮކޮޅުން އެރުވުން، މައްސަލައެއްތަ؟
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނަނީ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން އަރުވައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކޯޑްއޮފް...
ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18 ޑޮލަރުން 25 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18...
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ބިދޭސީ ލޭބަރުން
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުމީ ދާދަިފަހުން ފެނުނު ވަރަށް ފުންނާބުއުސް ލިއުންތެރިއެއްކަމަށްވާ...
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ‏‎ ‎‏ކަމަށް‏‎ ‎‏ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ‏‏އޮފީހުން ހުޅުއްވާލައްވައިފި‏
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ ‏‏މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން‏‎ ‎‏އިއްޔެ ހުޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ. ‏‏މިފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު...
އަނބު މާރުކޭޓާ ކަރާ މާރުކޭޓަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް!
ބާޒާރުމަތިން ފެންނަމުންދާ މޫސުމީ ދެވިޔަފާރި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަޔާ އަނބު ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް އޮންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު މިދެބާވަތުގެ މޭވާއަށް ޚާއްޞަ...
މިހާރަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ފެންނަމުންދާ ލިއުންތަކުން "ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުނާ މާލޭމީހުން"
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނީ މިހާރަކަށް އައިސް ލިއުންތެރީން ލިއުއްވަމުންގެންދަވާ، ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ މީހުނާ ރާއްޖެތެރޭގައި އުޅޭމީހުންގެ ތަފާތު ކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަވުމުން އެކަމާ...
ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެތަ؟؟
( މަމްދޫހު)  ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައިބޭރުމީހުން، މިއީ މިހާރަކަށްއައިސްދޭތެރެ ދޭތެރޭން ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތަކުގަޔާ ހޮޓާތަކުގައި ނުވަތަ ހޮޅުއަށިތަކުގައި ވަރަށްބާރަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އަދި މިވާހަކަތަކާ...
މާހޯރައިގެ ހަޅުތާލެއްގައިޖެހި ޕައިލޮޓަށް ރޯސްކުކުޅު ވަސްދުވައިގެން ފްލައިޓް އަނބުރާލައިފި
ތޮމްސަން ހޮލިޑޭގެ ފްލައިޓް އުދުހެމުންގޮސް ވަކިހިސާބަކުން ރޯސްކުކުޅު ވަސް ދުވާތޯ ދަތުރުވެރިން ގާތު ޕައިލޮޓް ސްވާލް ކުރިއެވެ. 300 މީހުން ގޮވައިގެން އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓާ ދިމާވީ މާހޯރައިގެ...
އަލީހަމީދުގެ ކޮރޮޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްވެސް ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން މަސައްކަތްކުރަނީ!!
ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަކާ ގުޅުން ހިނިގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި މައްސަލަ...
މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު
މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު‏ މިސްޓަރ މަޙްމޫދު ހިޝާމް މުޙަންމަދު ‏‏އަސްރާން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ‏‏ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.‏...
މާތްކަލާކޮ!
ނޯކަރު ވަރަށް ބާރަށް ދުވަމުން އައިސް ސާހިބުމީހާ ގޭގެ ފެންޑާގައި އިންނަވަނިކޮށް ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި މާނޭވާ ލަމުން ދެންނެވިއެވެ. “ސާހިބާ! ވަރަށް ދެރަކަމެއް ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑާއެކު ސާހިބުކަމަނާ...
ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވިޔަސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކަންތަކަށް- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް
ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓާ ބެހޭ އާބިޓްރޭސަންގެ ވާހަކަ ސިއްރުކުރަން ވަޒީރުންނަށް އަންގަވައިފި
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓްގެ، ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި ނުވަތަ އެކަމަށް ނުފޫޒް ފޯރަފާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް...
ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2014 އޭޕްރިލް 17...
11 ގައި ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން ޓީމެއް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ށ. ފުނަދޫއަށާއި ނ. މަނަދޫއަށް ފުރައިފި
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 11 ގައި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން ޓީމެއް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ށ. ފުނަދޫއަށާއި ނ. މަނަދޫއަށް ފުރައިފިއެވެ....
ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ ބިމެއް ދެއްކުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަލިފުށީ ކައުންސިލަށް އެންގުމެއް
އެޕްރީލު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަލިފުށިން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާނެ ބިމެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަންގައިފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުން އާބާދީގެ ގޮތުން ދެވަނައަށް...
މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަގައި އަނިޔާވި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހާ ފްލައިޓް ފުލްކަމުން މާލެ ނުގެނެވެނީސް ނިޔާވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު މީހާ މަލޭ ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ފްލައިޓްތައް ފުލްވެފައިވާތީ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ...
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު ޝިހާބާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީއަށް...