މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓަކާއެކު މީހަކު ޏ. ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑްސް އޮންނަ މީހެކެވެ....
މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އިންޖީނު ހަލާކުވި ދޯންޏެއް ފުލުހުން މަނަދުއަށް ގެނެސްފި
މިއަދު ހެނދުނު 08:30 ހާއިރު މިލަދޫއިން މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް އިންޖީނު ހުއްޓިފައި...
ބ.އަތޮޅު 3 ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގައިފި
ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅު މާޅޮހާއި...
މަނަދޫގައި އަލަށް ހަދާ ޕްރީސްކޫލް ކައިރީގައި ގަސް އިންދައިފި
ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުންގެންދާ އާ ޕްރީ ސްކޫލް ވަށައިގެން މަގަށްވާގޮތަށް...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1969 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.ފުންނާބުއުސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އިތުރުން، ޑޮކްޓަރ ޖަމީލް...
ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
  ދެފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ފަސް މީހަކު އދ. ފެންފުށިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފެންފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 2 ފުލުހަކަށް ހަމާލާ...
ވެލިދޫއިން ގެއްލުނު ކުރީގެ ފިލްމީތަރި މުސްލިމާ ފެނިއްޖެ
  ނ.ވެލިދޫއިން ރޭ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ފިލްމީ ތަރި ނ.ވެލިދޫ ނަރުގިސްމާގެ އައިޝަތު މުސްލިމާ 29، ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ...
ނ.ވެލިދޫގައި 29 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ރޭގެ 23:00 ހާއިރުން ފެށިގެން ނ.ވެލިދޫގައި އުމުރުން 29 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމަތު ދިން ވެލިދޫ މީހަކު ބުނީ...
ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގެ ރެސްޓޯރަންޓު ފުރާޅުން ބައެއް ވަޔާއެއްލާލައިފި
އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި އޮންނަ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގެ ރެސްޓޯރަންޓު ގެ ފުރާޅުން ބައެއް ވަޔާއެއްލާލައިފިއެވެ. އެމްއެލްއަށް އެނގިފައިވާގޮތުން އުޑުވިލާ ކިޔާ މިރެސްޓޯރަންޓު...
ގޭސް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި
ގޭސްހިފައިގެން ރާއްޖެއަންނަ ބޯޓް އަންނަން އޮތް ތާރީޚަށް ނާދެވުމުން ސައިހޮޓާއި، ރެސްްޓޯރެންޓްތަކަށް ދޫކުރާގޭސް ދޫކުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން ލިމިޓްކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ ހެޑްއޮފްސޭލްސް މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވިދާޅުވީ...
އދ.މަހިބަދޫގައި ސާފުބޯފެން ފޯރުވައިދިނުމުގެ އަަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ
އދ. މަހިބަދޫގައި ސާފްބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށޭނެކަމަށް އދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސުހާނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ ސާފްބޯފެން...
ތިނަދޫއިން ކުޑަކުއްޖަކާއި  ބަދުއަހުލާޤީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި މެދު ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓް އަމުރުގެ...
މުޙައްމަދު ސައީދު އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮއިސް އާޓިސްޓް
ނ.މަނަދޫ މާލްރޯޑް މުޙައްމަދު ސައީދު (އެމް.އެލް ދޮންބެ) އަކީ ސަރުކާރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހުށަހަޅައިދޭ ޑްރާމާތަކުގައި އާއްމުކޮށް ސަޕޯރޓިން އެކްޓްރެސްގެ ރޯލް...
އޮޔާދިޔަ ޑިންގީއެއްގައި ތިބި 2 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި
މ. މުލަކު ބޭރުން ދެ މީހުންނާއެކު އޮޔާދިޔަ ޑިންގީއެއް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށް އެ ޑިންގީ މ. މުއްޔަށް ގެނެސްފި އެވެ. ޑިންގީ އެއްގެ އިންޖީނު ހަލާކުވެގެން ދެ...
ޅޮހީގައި ޤާއިމްކުރާ އައިސްޕްލާންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ސަރުކާރުން ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރާ އައިސްޕްލާންޓް އެއަތޮޅު ޅޮހީގައި ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްއާއެކު ޅޮހީ ކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.  ޅޮހި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު...
މަނަދޫ ފިޔަވާ އެހެން ރަށެއްގައި ބޭއްވި ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އާއްމު ބައްދަލްވުން ވެލިދޫގައި ބާއްވައިފި
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ދެވަނަދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާ 20 އޮގަސްޓް2014 ވަނަދުގެ 16:00 ގައި ނ. ވެލިދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ދެވަނަ ދައުރުގައި މިބޭއްވި...
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން  އަތޮޅުގެ ހުޅަނގުބިތުގެ ރަށްތަކުގެ މުވައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
ނ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ރަށްރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކުރެވިދާ މަސައްކަތްތަކާއި،...
މާފަންނު ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި  މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މާފަންނު ހެޕީ ލަކް 4 ވަނަ ބުރިން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފޮޓޯއިން ފެންނަ ސ. މީދޫ، އާޒާދުވިލާ، ޢަބްދުﷲ ރަމީޒް (32އ) އަކީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިފައިވާ، އެހެން މީހެއްގެ ކޭޝް...No flash installed
No flash installed