އަލަށް ގެނައި 77 ޖަނަރޭޓަރު މާދަމާ ރަށްރަށަށް ފޮނުވަން ފަށާނެ
ރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަލަށް ގެނެސްފައިވާ 77 ޖަނަރޭޓަރު މާދަމާ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި...
އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް
ފިރި: ލޯބީ! އޮފީހަށް ދާއިރު އަބަދުވެސް އަތްދަބަހަށް ލައިގެން މަގޭ ތަސްވީރެއް ގެންދަނީ ކީއްވެތަ؟...
ހޯރަފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމާތު ދިން އެރަށު މީހަކު ބުނީ...
ސ.ފޭދޫ އާއި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ އާއި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް...
ކާށިދޫއިން ކުޑަކުއްޖަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ކާށިދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.މި މައްސަލާގައި...
ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ހއ.އަތޮޅުން ފެނޭ: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ހއ. އަތޮޅުގައި ކުށް މަދުވެ ކުށުގެ ވެށި ރަނގަޅުވަމުން ދާކަމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް...
މަނަދޫއިން ލަންދުއަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ފައިވާނުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލަ ސާބިތެއްނުވި
2010 ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި މާލެއިން ނ.މަނަދޫއަށް އައިސްހުރި ނ.ލަންދޫ/ކާމިނީގެ ޢަލީ އަޝްފާގުގެ މައްޗަށް އަރައިގެންހުރި ފައިވާނުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލަ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތު...
އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް ވަހީދު ނިއު ޔޯކަށް
‏އ.ދ.ގެ 69 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ‏‏ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ކުރީގެ ‏‏ރައީސް ‏ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު‏، މިއަދު ހެނދުނު ‏‏އެމެރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ‏...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލަންކާއަށާއި، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ‏‏ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުޤައްޔޫމް، ސްރީލަންކާއަށާއި، ސިންގަޕޫރަށް ‏ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު މެންދުރުކުރީގައި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް...
ޖޮބް ރޮޓޭޝަންއަކީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް – ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ޖޮބް ރޮޓޭޝަންއަކީ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން...
442 މިލިއަން މޭލުގެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު ނާސާގެ އުޅަނދެއް މާސްގެ އޯބިޓަށް ވާސިލްވެއްޖެ
ބިމުން އުދުއްސާލިތާ 10 މަސްދުވަސް ފަހުން 442 މިލިއަން މޭލުގެ ދިގު ދަތުރަކަށްފަހު ނާސާގެ “މާވެން” ޖައްވީ އުޅަނދު މާސްގެ އޯބިޓަށް ވާސިލްވެއްޖެއެވެ. މިއުޅަނދު ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ...
މަނަދޫ ދެމިސްކިތުގެ އިމާމުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގި ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްނިންމާ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި
ޖަމާއަތްތެރިން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނ.މަނަދޫގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫ ދެމިސްކިތުގެ އިމާމުން އިސްނަގައިގެން، މަނަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގި ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްނިންމާ އިމްތިހާނުގައި...
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އދ.ހަންޏާމީދޫން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އދ.ހަންޏާމީދޫން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި...
ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ބޯޓަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނަކާއި ސިމްކާޑަކާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...
ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިރާއްޖޭގައި ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މުޅިރާއްޖޭގައި މިއަދު ބޯހިމެނުމުގެ...
ވެލިދޫ ދާއިރާ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓްލުން ފެށިއްޖެ
ހުސްވެފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) އާއި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓްލުން ފެށިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް...
އޮއިސިސް ޑައިވް ކުލަބު މޯލްޑިވެސްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑައިވިން ކޯހެއް ފަށައިފި
ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންނަށް ޑައިވިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޮއިސިސް ޑައިވް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ކޯހުގެ ތެރެއިން ޕެޑި އޯޕަން ވޯޓާރ ޑައިވިން ކޯސް...
ގެސްޓް ހައުސް އެއްގައި އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތްކުރި ރިސެޕްޝަނިސްޓް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ރަށްދެބައި މަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސް އެއްގެ ރޫމެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގަން މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީ ރިސެޕްޝަނިސްޓް ފުލުހުންގެ...
ހއ. އިހަވަންދޫ ގުލްޒާރުގޭ ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް މަރުވެފާ އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ހއ. އިހަވަންދޫ ގުލްޒާރުގޭ ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު (70އ)، އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ގެއިން ނުކުތްގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވާކަމަށް ރޭ 19:54 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ...