ހުޅުލެއަށް އުދައަރާ އެއާޕޯޓުގެ ކޯޒުވޭ މައްޗަށް ކުނިއެޅިއްޖެ
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއެކު ކަނޑު ގަދަވެ ހުޅުލެއަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގައި އޮންނަ އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ދަތުރުކުރާ ކޯޒްވޭ މައްޗަށް ކުނިއެޅިއްޖެއެވެ. ނަންހާމަ ކުރަން ނޭދޭ ބްލެކްސްޓޯންގެ ޑްރައިވަރެއް ބުނީ މިއަދި...
ކުޑަކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި...
ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 2014 ޖޫން 23...
މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި ތިން މާރާމާރީއެއްގައި 4 މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި ތިން މާރާމާރީއެއްގައި 4 މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. މާލޭގެ...
މަނަދޫއަށް 400 ކޭ.ވީގެ އިންޖީނެއް ގެނެސްފި
ނ.އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީރަަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން 400 ކިލޯ ވޯޓްގެ އިންޖީނެއް މިއަދުގެ ހެނދުނު މަނަދުއަށް ގެނެސްފިއެވެ. މަނަދޫ އިންޖީނުގެ ހިންގާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...
ލޯންޗަކާއި ފެރީއެއްޖެހި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
    ލޯންޗަކާއި ހުޅުމާލެއާ މާލެއާ ދެމެދު ދުއްވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފެރީއެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.މި އެކްސިޑެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 2100 ހާއިރުކަމަށް...
މާދަމާއަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސްކަމަށް އިއުލާންްކޮށްފި
މާދަމާއަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލްވުމަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ސަހީމް އަލީ ސައީދު...
400 ކޭ.ވީ ގެ އިންޖީނެއް މަނަދުއަށް 2 ދުވަސްތެރޭ ގެންނަ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފި
ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ޒަމާންތަކެއްވަންދެއް ތަހަައްމަލްކުރަން ޖެހިފައިވާ ނ.އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން 400 ކިލޯ ވޮޓްގެ އިންޖީނެއް ކުރިއަށް އޮތް 48 ވަރަކަށް...
ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ނެރެނީ އަލީ މުޖުތަބާ
ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް ސަރުކާރު ހިމެނޭ ކޯލިޝަނުން ނެރެނީ ވެލިދޫ ކެތި އަލީ މުޖުތަބާ ކަމަށް ނިންމާ އެކަން ، ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.އޭގެ ކައުންސިލް...
މާފަރަށް ކިނބުލެއް އަރާތީ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ނ.މާފަރުން ކިނބުލެއް އަރާތަން އެރަށު ބައެއް މީހުންނަށް ފެންނާތީ އެކަމާއި އެރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމާތުދިން މާފަރު މީހަކު ބުނީ ކިނބޫ ފެނުނީ ފަތިސް...
ސަކީލާއަށް ރުހުންދިނުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ދެކޮޅު
ހެލްތް މިނިސްޓަރުކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ މަރްޔަމް ޝަކީލާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ރުހުން ދިނުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ....
ގައްޒާފަންޑަށް ދެމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީ އިސްނަގައިގެން އުފައްދާފައިވާ ގާޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސްއަށް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ދެ މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފިއެވެ. ފަންޑުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ...
މަނަދޫގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިޔާތު އޮތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިޔާތު ނ.މަނަދޫގައި އޮތީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ރޭ 23:45 ގައި އޮތް ރަސްމިޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ...
މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާ ފަދަކަމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް ޔާމިން
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާ ފަދަ ކަމަކަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ވެސް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިވަން...
އުދުވާން ހުއްޓާލާ ފަލަސްތީނާ ސުލްހަވުމަށް  އިޒްރޭލުން އިންކާރުކޮށްފި
ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ދިނުން ހުއްޓާލާ ސުލްހަވުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ހުށަހެޅުއްވުމުން އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން...
ޔޫނުސް ގެފާނުގެ މަހާނަ ގޮއްވާލައިފި
ސަލާމް ލެއްވި ޔޫނުސް އަލައިހިއް ސަލާމް ފަސްދާނު ވަޑުވާފައިވާ މަހާނަ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނުގައިހުރި ބިސްތާނެއް ގޮއްވާލައިފިކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބްގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ. އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުންނަ...
މަނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން ވަޟީފާއަށް ނެރެފި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މަނަދޫގައި ހިންގަމުންދާ އިންޖީނުގެއަށް އިތުރު 4 މުވައްޒަފުން ނަގާ ވަޟީފާއަށް ނެރެފިއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް 14 މުވައްޒަފުންތިބި މަނަދޫ...
އެސް.ޓީ،އޯގެ 12 ވަނަ ބޭސްފިހާރަ ކެލާގައި  ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ފާމަސީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ އިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 12...
ހާދަ ބޮޑު ބިލެކޭ!
ޑެންޓިސްޓެއްގެ ކްލިނިކްގައި ހުރި ސިންކަކުން ފެން ނުހިނދޭތީ ކްލިނިކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިގެން ފެންވައިރު ކުރާ މީހަކު ގެނެސް އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުވިއެވެ. ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭ އޭނާގެ...No flash installed
No flash installed