ރައީސް ޔާމިން އިމްރާނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ދައުވަތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރައީސް ޔާމިނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވައެވެ. މިއަދު 13:15 އިން ފެށިގެން ރައީސް އޮފީހުގައި އެ ދެބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ. މައުލޫމާތު...
ޖައިލަމް މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހައްޔަރުިކޮށްފި
ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ އިރުދޭމާ...
ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތުގެ ހަތަރު ވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ ހަތަރު ވަނަ...
65 އަހަރު ވުމުން ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ އިސްލާހު ގެންގޮސްފި
އުމުރު، 65 އަހަރަށްވުރެ މަތިވެފައިވާނަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު...
ބީއެމްއެލްގެ މާކެޓިންގް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ޒަމްރާ ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މާކެޓިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި މިކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި...
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނަމުގައި ހަދައިގެން އުޅެނީ ފޭކް އެކައުންޓްތަކެއް: އެމްއެންޑީއެފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ނަންފުޅުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓުވިޓަރ އަދި ފޭސްބުކު އެކައުންޓްތަކަކީ...
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ - ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރާއި ޙުރްމަތް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން...
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކަކާއި ފޯނެއް ހޯދައި ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ވިލުފުށި ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކަކާއި ފޯނަކާއި ވޮލެޓެއް ހޯދައި ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 30...
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމުގެ އުފަލުގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާފައިވާތީ އެކަމުގެ އުފަލުގައި މިރޭ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާއި މަޖިލިސް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މިއަދު މަޖިލީހުގެ...
ޕެޓްރޯލް އަޅާފައިވާ ފުޅިތަކެއް ޕިކަޕެއްގެ ދަށުގައި ފޮރުވާފައިހުއްޓައި ފެނިއްޖެ
ބާއިންޖީނުގޭ ކައިރި، ފާށަނާކިލެގެފާނު މަގުގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގެ ދަށުންް ޕެޓްރޯލް އަޅާފައިވާ ފުޅިތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ. މި ފުޅިތައް ފެނިފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން...
ބާޣީއަށް ގޮވިކަން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭނަން- ސާބިތުނުވިނަމަ އިސްތިއުފާ ދޭނީ ކާކު- ތޮލާލް
ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް ބާޣީއަށް ގޮވިކަން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށާ އެކަން ސާބިތު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ...
މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްގައިވާ މިނސްޓަރ އަދީބުގެ ކްރޮޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ- އަލީ ހަމީދު
ސަބަބު ބަޔާން ކުރުމަކާ ނުލާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި އަމަލުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށް އޮޑިޓް...
ދިވެހި ރައްޔިތުން އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ވާހަކަ އަލްޖަޒީރާގެ އެންމެ މުހިއްމު ޚަބަރުގެ މަގާމްގައި!
ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ވާހަކަ އަލްޖަޒީރާގެ ” އެންމެ...
27 ފެބްރުއަރީގެ ބޮޑުމަންޒަރު
ލިޔުނީ: ލިވާސް އެމްޑީޕީ އާ ޖުމްހޫރީޕާޓީ ގުޅިގެން 27ފެބުރުއަރީ 2015ގައި ބޭއްވި ބޮޑު ހިގާލުން އާދެ ބޮޑުމަންޒަރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ތަކެއް ހާމަވެގެން ހިގައްޖެއެވެ. އަދި...
އިންޑިޔާއިން ބައި ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން އަމާޒު ހިފައިފި
އިންޑިޔާ އިން މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 60،000 ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ. އިންޑިޔާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް...
ގާސިމް ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮންރަބަލް ގާސިމް އިބްރާހީމް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް...
އުމަރަށް ފެނިއްޖެ، އަޑުއިވިއްޖެ
ގާނޫނުއަސާސީގެ ހިމާޔަތުގައި ދިވެހިން ނުކުމެ ބޭއްވި ހިނގާލުން ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި ބައިވެރިންގެ ގޮވާލުންތައް އަޑު އިވިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު...
ގޭންގުތަކުން ދަނީ އަޅުގަނޑަށް ބިރު ދައްކަމުން: މަހްލޫފު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ގޭންގްތައް މެދުވެރިކޮށް އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ...