ހުޅުލެ މާލެ ބްރިޖްގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު ނިމެނީ
ސަރުކާރުން ހުޅުލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބްރިޖު ޑިސައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާކަމަށާއި  މި ހިނގާ 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް  ފެށޭނެކަމަށް  ކެބިނެޓްގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ...
ހަ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
އަތޮޅުތެރޭގެ ހަ ރަށެއްގައި މުޅިން އާ ހަ މިސްކިތެއް މިއަހަރު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް...
ރައީސް ނަޝީދަކީ ދިވެހިޤައުމުގައި އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަބަޔަކުބަލައިގެންފައިވާ ހަމައެކަނި ވެރިޔާއެވެ!!
(ލިވާސް) ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސުން ރައީސް ނަޝީދާދެކޮޅަށް ފާސްކުރަމުންދާ ތާކުން ތާކުނުޖެހޭ ބިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަޕީޕީއެމްސަރުކާރުގައި...
މަގާމުން ދުރުކުރި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަނެއްކާވެސް މަގާމަށް
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްަފަހު މަގާމުން ދުރުކުރި  ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ޙުސައިންއަށް އަނބުރާ...
ނ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ޅ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި
ނ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި ޅ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ޅ....
މަސްތު ހާލަތުގައި ތިބި 02 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތު ހާލަތުގައި ތިބި 02 މީހަކު ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...
ސައިކަލާއި އަންނައުނުގެ ޑިއުޓީ ކުޑައެއް ނުކުރި
ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއިއެކު ކުރިން  ސުމެއް އިންސައްތަ ޑިއުޓީ ނަގަމުން އައި އަންނައުނާއި ، ކުރިން 100 އިން ސައްތަ ނަގަމުން އައި ސައިކަލުގެ ޑިއުޓީ އަލުން...
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ވަޅުލާފައި އޮތް ކޯރާޑީ އެއް ހޯދައިފި
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ވަޅުލާފައި އޮތް ކޯރާޑީ އެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި ކޯރާޑީ ހޯދާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:50 ހާއިރު...
ފައި  ބޭނުންކޮށްގެން ސެލްފީ ނެގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ސެލްފީ ނަގާމިނުންނަށް  ހާއްސަކޮށްގެން ފައިވާނުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ އެމެރިކާގެ މިޒް މޫޒްއިން “ސެލްފީ ޝޫޒް”  ނަމުގައި ފައިވާނެއް ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ފައިވާނުގެ ސަބަބުން ސެލްފީ ނަގާ...
ދިރާގު އިންޓަނެޓް 100 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑަށް
ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން ދެމުން އަންނަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް 100 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑްގައި މާލޭ އޭރިއާއަށް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް އަބަދުވެސް އާ ހިދުމަތްތައް...
އައްޑޫ ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައ ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ  ސިޓީގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިލަކު  އެކްސިޑެންޓްވެ ތިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ “އައިސް ޑިލައިޓް...
ލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވި ދިވެހިން ހިމެނޭ ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފި
ދިވެހި ފުލުހުންނާެއި ސްރީލަންކާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭަޝަނެއްގައި ، ސްރީލަންކާގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަމުން އައި ދިވެހިންތަކެއް ހިމެނޭ ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ...
ސިވިލް ސާވިސް މުއްޒަފުން ސިޔާސީން ކަންކަމުން ހަނިކުރާ ބިލް ތަސްދީގު ކޮށްފި
ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ސިވިލް ސާވިސް މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވާނެ މިންވަރުން ހަނިކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުން މަޖްލީހުން ފާސްކުރި އިސްލާޙާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން...
އިމްރާނާއި ޤާސިމްގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް ހުށައަޅައިފި
މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާޙީމާއި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް...
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދު ނުބާއްވާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ. މިއަދަކީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ދުވަހެއް ނަމަވެސް މިއަދު...
މާލޭގެ މަގުތައް އަލިކުރުމަށް ފުލުހުން ސްޓެލްކޯއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
މާލޭ މަގުތަކާ ގޯޅިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަށިގެންވާ އަލިކަން ނުހުންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މަގުތަކާ ގޯޅިތައް އަލިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއާއެކު ފުލުހުން...
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މެޑަލް އާއި ކުލަ ލިބުނު ފުލުހުންނަށް މެޑެލް އާއި ކުލަ ދެއްވައިފި
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 2015 ވަނައަހަރު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް އާއި ކުލަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުލުހުންނަށް މެޑެލް އާއި ކުލަ ދެއްވައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ 82 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ފުލުހުންނަށް...
ހޮޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި ގާއިމްކުރި ފުޓްސެލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނ. އަތޮޅުގައި އެންމެ...
އޯޝަން ޓްރެވެލްސް އޮފީސް ފަޅާލައި 40000 ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައއާއިގައި މީހަކު ހޯދަނީ
އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ އޯޝަން ޓްރެވެލްސް އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުގެ ތިޖޫރީއިން 40000 ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ސ.ހިތަދޫ މިޞްރުގަނދަކޯޅިމާގެ، އަޙްމަދު...