އެނބޫދޫ ފަރު ކައިރިން ދެ ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
މާލެ އަތޮޅު އެނބޫދޫ ފަރުކައިރިން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ރޭ 00:15 ހާއިރު ދެ ލޯންޗް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު މެރިން ޕޮލިސްގެ ލޯންޗެއް އެސަރަޙައްދަށް ގޮސް ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ. މި...
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފި
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހުގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފައި ހުއްޓާ ފުލުހުން...
ވެހޭތާ ފެން ހިންދަން ދަސްކުރަންޖެހޭ
ވެހޭތާ ފެން ނަގަން ޖެހޭގޮތަށް، ވެހޭތާ ފެން ހިންދާނެ ގޮތެއްވެސް ދަސްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް...
ނަމަވެސް، ތިޔަ ހަނދާނޭ ވާނީ 6
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ / ނ. ކުޑަފަރި (ހަވަނަ ބައި) ދެން އެހެންވިއްޔާ މިއީ ކޮންފަދަ...
މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ދެ ކުއްވެރިންގެ މައްސަލައިގާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅެއްނުކުރޭ!
މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ދެ ކުއްވެރިންގެމައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން އެފަދަ ހާދިސާތަކަކީ ސިސްޓަމްގައި ހުރިދޯދިޔާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށްހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު...
ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުން ޕީޕީއެމް ފިލާވަޅެއް ލިބިގަންނަން ޖެހޭކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ދާއިރާއާއި މ. ކޮޅުފުށީކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުން ފިލާވަޅެއްލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީއޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ރައީސް، އަދި...
ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ޔުރީ ޗައިކާ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. ޔުރީ ޗައިކާގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާއާއި ދެމެދު...
ބ. އޭދަފުށީގައި އަންހެނަކު ފާޚާނާއިން ނެރުން އުނދަގޫކަމަށްވެ އެފާޚާނާގައި އޭނާ އިންނަތާ 12 ގަޑިއިރުވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީގައިއަންހެނަކު ފާޚާނާއިން ނެރުން އުނދަގޫކަމަށްވެ އެފާޚާނާގައި އޭނާ އިންނަތާ 12 ގަޑިއިރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ފަލަމީހަކަށްވާތީވެ ހެލިފެލިފެ އުޅުން އުދަގޫ މީހެއްކަމަށް...
ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތަށް ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ހުކުރު ކުރުމަށް ދިޔަ
ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތަށް ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ހުކުރަށް ދިޔަކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ. އެމިސްކިތަށް ގިނަބަޔަކު ހުކުރަށް ގޮސްފައިވަނީ އެމިސްކިތުގައި...
މަސްތުވާތަކެތި ބަންދު ކުރަނިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު، ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި ބަންދު ކުރަންތިބި ބަޔަކުގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 01:45ހާއިރު ހިންގި މި...
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ގ. ކޯޒީ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމާއި އިތުރު މީހަކު މިރޭ މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިފި
ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ނުރައްކާތެރިކުށްވެރިޔާ ގ. ކޯޒީ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމާއި އިތުރު މީހަކުމިރޭ މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިފި އެވެ. ޝަހުމަކީ...
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
  ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް ރޭ ބޯކޮށްވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގޭގެޔަށް ފެންވަދެ ގިނަބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ. ރޭ މެންދަމު 11:45 ހާއިރުން ފެށިގެން ވާރޭ...
އެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށާއި ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަލާދެނީ ޕީޕީއެމް އަކުންނޫން- ރައީސް މައުމޫން
އެމްއެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށާއި ޕާޓީގެއިސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަލާތަކަކީ ޕީޕީއެމްއިން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ވެސް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއމްއިން މިއަދު...
ޕީޕީއެމުން ޖޭޕީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ- ރައީސް މައުމޫން
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އެކު ވަރަށް އަވަހަށްމަޝްވަރާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއަބުދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި...
ދުވާފަރުގައި ގެނބެމުންދިޔަ މީހަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި
މިއަދު އިރު އޮއްސި 18:07 ހާއިރު ރ.ދުވާފަރަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ބަނދަރު މަތީގައި ހުރި މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓި ގެނބެމުން ދަނިކޮށް ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުން އޭނާ ސަލާމަތް...
މާމިގިނލީގެ ގިނަބަޔަކު ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި
ޕީޕީއެމްއަށް އެއްލައްކަ މެމްބަރުން ހަމަކުރުމުގެ އަމާޒަށް އެ ޕާޓީއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި...
އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ތ.ވިލުފުށީގައި ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތްދޭ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތ. ވިލުފުށީގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި...
ވެލިދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ ބިންގާ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޅައި ދެއްވައިފި
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ވެލިދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ....
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން ގްރޫޕްތައް މުލުން ލުހެލުން ދާދި ގާތުގައި ވަނިކޮށް، ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރައިފި
ގދ. ތިނަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރުނަސީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގްރޫޕްތައް މުލުން...