ނަމަވެސް، ތިޔަ ހަނދާނޭ ވާނީ!!
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ އަބްދުލްމުޙްސިން (ރިންމަ) ވަގުތަކީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސި ރަތްވިލާ އޮއްސެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މަރީ އާއި އޭނާގެ އެކުވެރި ފަސް ކުދިންނާއި އެކު ހުޅުމާލޭ ބާރބެކިއު ސަރަހައްދުގައި ކުކުޅު އަދި ސޮސެޖު ފިހުމުގެ...
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު‏‎ ‎‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ‏‏ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏
2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 ވި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ...
ދިވެހި ފުލުހުން ޚިދުމަތް ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުވިތާ 10 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ރަސްމިޔާތެއް ބާއްވައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެ ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަންފެށިތާ 10 އަހަރު...
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކްސްޕްރެސް މަނީ ޑެއިލީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ނ.އަތޮޅު ޕޯސްޓްގެ 2 ކަސްޓަމަރުން ހޮވިއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ޖޫން 25ން އޮގަސްޓް 12 އަށް ހިންގި...
ވެލިދޫ 3 ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާއާއެކު ދެ މީހަކު އަތުލައިގެންފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...
ހަވަނަ ފަހަރަށް ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މިހަކު 6 އަހަރާއި 6 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
ހަވަނަ ފަހަރަށް ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މިހަކު 6 އަހަރާއި 6 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް 2014 އޯގަސްޓް 28 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ވައްކަންކުރުމުގެ...
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރިނ.ވެލިދޫ މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
މަނާ ކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި، ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް...
ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނުތަކަކާއެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނުތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...
އެސް އީ ޒެޑް ބިލަކީ އަވާމެންދުރެއްބާ؟؟
ސްޕެސަލް އިކޮނަމިކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ދިވެހީންނަށް ދައްކާ އަވާމެންދުރެއްފަދަ ކަމެއް ނޫންބާވައޭ  އަޅުގަޑުގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އެއީ އެބިލުގެ ފައިދާޔާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ބައެއް...
ސިފައިންގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރ ކަރޯ ޅަތުއްތު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި
ސިފައިންގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ކަރޯ ޅަތުއްތު) ރޭ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ކަރޯ ޅަތުއްތު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ، ފުއްޕާމޭގެ  އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ފަރުވާދެމުން...
ޔޫތު ފޯރ އަ ސޭފަރ ކޮމިއުނިޓީ ގެ ނަމުގައި ކޭމްޕެއް ފަށައިފި
ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުން ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހަދައި، ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލ.ގަން...
މީހަކު ރަހީނު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މީހަކު ރަހީނު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ރަހީނުވި މިހާ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނާއި 38...
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުުމަށް ވޯޓްލާން ފަށައިފި
p އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ވޯޓްލާން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ 04:00 ގައި ވޯޓްލާން ފެށިއިރު ވޯޓްލައި ނިމޭނީ މިރޭގެ 08:00 ގައިއެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ...
މާރާމާރީގައި ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމުން ފައި ބުރިކޮށްލި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
  މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެވިންސް ކައިރިން   ގޯޅިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި ޒުވާނާއަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ...
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް މަނަދޫ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
އިތުބާރު ހިފޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރެގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ކުއްސާބިތުވިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ނ.މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅުދޫ ހުވަނދުމާގެ އަބޫބަކުރު ފިރާޤް 18 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް މަނަދޫ...
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތު ލައިފި
ޔޫރަޕްގެ ކުލަބް ތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ގުރޫޕްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތެވެ....
މާފަރު ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުން ބާއްވައިފި
ނ.މާފަރު ސްކޫލްގެ އެވޯޑް ސަރމަނީ ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ 20:30 ގައި މާފަރު ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުސްބުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ހަފްލާ ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުޢާންގެ...
ތުރުކީގެ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި ޝަހީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރެކެޕް ތައްޔިބު އެރްތުޤާން އެޤައުމުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކްފާނު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ...
އީސީ އަށް ތިން ބޭފުޅެއް، ޕީއައިސީ އަށް ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން، އަދި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި...